VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecné obchodní podmínky mezi poskytovatelem a uživatelem

BEZPLATNÁ (FREE) SLUŽBA QRCITY

SMLUVNÍ STRANY:

1) „Poskytovatel“

Společnost: MODASO GROUP, s.r.o.

Sídlo: Žandov 79, 403 39 Chlumec

IČ, DIČ: 02670739, CZ02670739


Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33788


Bankovní spojení: GE Money Bank a.s., Číslo účtu/Kód banky: 213850113/0600

Zastoupená: Ing. Zdeňka Boháčková, jednatel

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Boháček, ředitel společnosti, +420 773 272 333; www.qrcity.cz; info@qrcity.cz

(dále jen "poskytovatel")


a


2) „Uživatel“

Fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje a/nebo objedná produkty prostřednictvím objednacího formuláře na qrcity.cz

(dále jen " Uživatel ")


poskytovatel a Uživatel společně (dále jen "smluvní strany")


I. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1) Smlouva o poskytnutí služeb (dále jen "smlouva") je uzavřena okamžikem aktivace bezplatného (free) profilu/služby na serveru QR City (dále jen "služba"), přičemž nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy je potvrzení souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP"). VOP jsou k dispozici na adrese http://www.qrcity.cz/vop.

2) Smlouva současně vstupuje v účinnost v den aktivace bezplatné verze Služby na serveru qrcity.cz (dále jen „server“).


II. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1) Předmětem smlouvy je poskytování webového a mobilního rozhraní QR City, které umožní prezentaci uživatele, jeho průběžnou aktualizaci, technickou podporu a doplňkové služby (dále jen „prezentace“).

2) Smluvní vztah mezi poskytovatelem a Uživatelem vzniká na základě těchto VOP, přičemž tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran a jejich vzájemný vztah.

3) Právní vztahy mezi poskytovatelem a Uživatelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4) Vymezení základních pojmů:

4.1) QR CITY - je soubor služeb potřebných pro poskytování internetové a mobilní prezentace uživatele. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou poskytovatele zveřejněnou na www prezentaci poskytovatele http://www.qrcity.cz.

4.2) SERVER - soubor hardwarových a softwarových prostředků, prostřednictvím kterých poskytovatel poskytuje službu Uživateli. Server je trvale připojen k internetu.

4.3) PROVOZ INTERNETOVÉ APLIKACE, PREZENTACE - provoz vlastních web / mobilních aplikací za pomoci softwarových a hardwarových prostředků poskytovatele.


III. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

1) Uživatel má právo využívat všech prostředků, které jsou nabízeny poskytovanou službou.

2) Uživatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření obsahu, který by byl v rozporu s platnými zákony nebo dobrými mravy.

3) Uživatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření pornografického nebo warez materiálu.

4) Uživatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření nevyžádané pošty - SPAMu. Uživatel svou registrací opravňuje Poskytovatele k zasílání informačních emailů. Z doručování informačních emailů se může Uživatel kdykoliv odhlásit.

5) Uživatel se zavazuje nevyužívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele nebo by mohl způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků/uživatelů poskytovatele při sdíleném využívání prostředků serveru.

6) V případě, že poskytovatel vyzve Uživatele k odstranění svých dat, které poškozují programové nebo technické prostředky serveru, je Uživatel povinen odstranit tato data neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po odeslání e-mailové výzvy Uživatel. Pokud tak Uživatel neučiní, má poskytovatel právo jednostranně pozastavit provoz služby. O pozastavení provozu služby bude Uživatel informován prostřednictvím e-mailu.

7) Uživatel je povinen při registraci serveru a objednávce služby uvést pravdivé kontaktní údaje pro účely fakturace (např. při přechodu na premium verzi nebo při objednávce produktu) a komunikace s poskytovatelem. Uživatel se zavazuje udržovat kontaktní údaje aktuální.

8) Souhlasem s těmito podmínkami uživatel stvrzuje, že si sám vytvořil nebo mu byla předána přístupová data ke správě Prezentace a neshledává žádné překážky v jejím užívání.

9) Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím třetí stranou a je zodpovědný za škody způsobené Poskytovateli nebo jakékoliv třetí osobě.

10) Uživatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o veškerých poruchách a závadách provozu služby prostřednictvím e-mailu na adresu: podpora@qrcity.cz.

11) Uživatel je plně odpovědný za obsah své Prezentace i za celý obsahový materiál (včetně svých osobních kontaktů- adresy, telefonních čísel atd.), který zveřejňuje prostřednictvím webových a mobilních online služeb. Poskytovatel je v tomto ohledu v plné míře zbaven právní odpovědnosti. Uživatel podniká na svou vlastní odpovědnost.

12) Uživatel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn požadovat po poskytovateli jakoukoliv náhradu v souvislosti s přerušením činnosti serveru, a to až do 30 pracovních dnů.


IV. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

1) Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim žádným způsobem předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, cílený útok na server nebo aplikaci s úmyslem vyřadit službu z provozu, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).

2) Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring svých technologických prostředků nezbytných ke správnému fungování služby.

3) Poskytovatel je oprávněn provést odstavení služby při náhlých havarijních situacích nebo v situacích nezbytných, které jsou však plánované. O odstavení služeb informuje poskytovatel Uživatele na: http://www.qrcity.cz/profil.

4) Poskytovatel se zavazuje zabezpečit službu a data před neoprávněným zásahem 3. strany. V případě souběžného ohrožení bezpečnosti provozu služby a nepřetržitého provozu služby, je upřednostňována bezpečnost provozu služby.

5) Poskytovatel má právo jednostranně ukončit Uživateli provoz služby, pokud provozem aplikace Uživatele dochází k poškození ostatních zákazníků poskytovatele nebo v případě porušení povinností uvedených v článku III. ze strany Uživatele. O ukončení provozu služby bude Uživatel rovněž informován prostřednictvím e-mailu.

8) Poskytovatel neodpovídá za případné finanční ztráty, materiální ztráty nebo ztráty jiného charakteru, které by mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat Uživatele.

9) Poskytovatel neodpovídá za obsah webové/mobilní prezentace Uživatele a pravdivost informací zveřejněných Uživatelem. Z tohoto důvodu není povinen kontrolovat nabízené produkty nebo služby, stejně jako informace, které o tomto produktu nebo službě Uživatel uvádí. Třetí strana tudíž nemá právo žádat po poskytovateli odškodnění nebo uplatňovat jinou právní odpovědnost za Uživatelem uváděné informace.


V. PLATNOST, CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Osobní (Free) profil je zdarma, a to včetně všech subprofilů (zvířata, apod.)

2) Není-li Poskytovatelem stanoveno jinak, sjednává se provoz služby na neomezenou dobu.

3) Uživatel souhlasí se zasíláním možných daňových dokladů (např. při objednávce produktů) v elektronické podobě, a sice na kontaktní email, uvedený v profilu na Server.


VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Uživatel souhlasem s těmito VOP uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a jejich možnému využití pro interní účely, propagaci a marketingových akcí Poskytovatele. Udělení souhlasu je dobrovolné a Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat.

2) Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP, přičemž je povinen o této skutečnosti informovat Uživatel na kontaktním emailu, popř. informací, která je zobrazena v klientském profilu na serveru qrcity.cz.

II. Všeobecné obchodní podmínky mezi poskytovatelem a objednatelem

SMLUVNÍ STRANY:

1) „Poskytovatel“

Společnost: MODASO GROUP, s.r.o.

Sídlo: Žandov 79, 403 39 Chlumec

IČ, DIČ: 02670739, CZ02670739


Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33788


Bankovní spojení: GE Money Bank a.s., Číslo účtu/Kód banky: 213850113/0600

Zastoupená: Ing. Zdeňka Boháčková, jednatel

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Boháček, ředitel společnosti, +420 773 272 333; www.qrcity.cz; info@qrcity.cz

(dále jen "poskytovatel")


a


2) „Objednatel“

Fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služeb QR City a/nebo produktů prostřednictvím objednacího formuláře na qrcity.cz

(dále jen "objednatel")


poskytovatel a objednatel společně (dále jen "smluvní strany")


I. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1) Smlouva o poskytnutí služeb (dále jen "smlouva") je uzavřena:

1.1) okamžikem odeslání objednávky služby QR City (dále jen "služba"), přičemž nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy je potvrzení souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP"). VOP jsou k dispozici na adrese http://www.qrcity.cz/vop.

1.2) nebo v momentě podepsání tištěné verze smlouvy, jejichž účastníci jsou definováni na její přední straně.

2) Smlouva vstupuje v účinnost dnem uhrazení výzvy k platbě, kterou objednatel obdrží na základě objednávky v klientském profilu na serveru qrcity.cz (dále jen „server“) nebo kterou se objednatel zavazuje uhradit při podpisu tištěné verze smlouvy.


II. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1) Předmětem smlouvy je poskytování webového a mobilního rozhraní QR City, které umožní prezentaci objednatele, jeho průběžnou aktualizaci, technickou podporu a doplňkové služby dle dohody smluvních stran, to vše za úplatu (dále jen „prezentace“).

2) Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká na základě těchto VOP, přičemž tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran a jejich vzájemný vztah.

3) Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4) Vymezení základních pojmů:

4.1) QR CITY - je soubor služeb potřebných pro poskytování internetové a mobilní prezentace objednatele. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou poskytovatele zveřejněnou na www prezentaci poskytovatele http://www.qrcity.cz.

4.2) SERVER - soubor hardwarových a softwarových prostředků, prostřednictvím kterých poskytovatel poskytuje službu objednateli. Server je trvale připojen k internetu.

4.3) PROVOZ INTERNETOVÉ APLIKACE, PREZENTACE - provoz vlastních web / mobilních aplikací za pomoci softwarových a hardwarových prostředků poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že pronajímané prostředky poskytovatele jsou sdíleny mezi více zákazníky, kteří jsou ve smluvním vztahu s poskytovatelem.

5) Dnem zřízení služby je den úhrady služby objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.


III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

1) Objednatel má právo využívat všech prostředků, které jsou nabízeny poskytovanou službou.

2) Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření obsahu, který by byl v rozporu s platnými zákony nebo dobrými mravy.

3) Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření pornografického nebo warez materiálu.

4) Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření nevyžádané pošty - SPAMu. Objednavatel svou registrací opravňuje Poskytovatele k zasílání informačních emailů. Z doručování informačních emailů se může Objednavatel kdykoliv odhlásit.

5) Objednatel se zavazuje nevyužívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele nebo by mohl způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků poskytovatele při sdíleném využívání prostředků serveru.

6) V případě, že poskytovatel vyzve objednatele k odstranění svých dat, které poškozují programové nebo technické prostředky serveru, je objednatel povinen odstranit tato data neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po odeslání e-mailové výzvy objednateli. Pokud tak objednatel neučiní, má poskytovatel právo jednostranně pozastavit provoz služby. O pozastavení provozu služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu.

7) Objednatel je povinen při registraci serveru a objednávce služby uvést pravdivé kontaktní údaje pro účely fakturace a komunikace s poskytovatelem. Objednatel se zavazuje udržovat kontaktní údaje aktuální.

8) Objednatel se zavazuje pravidelně dodávat informace o svém podniku a aktualizovat svou Prezentaci. V případě nedodání, neaktuálnosti nebo vadného dodání má Poskytovatel právo dodání urgovat.

9) Souhlasem s těmito podmínkami uživatel stvrzuje, že byl seznámen s fungováním systému, že si sám vytvořil nebo mu byla předána přístupová data ke správě Prezentace a neshledává žádné překážky v jejím užívání.

10) Objednatel je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím třetí stranou a je zodpovědný za škody způsobené Poskytovateli nebo jakékoliv třetí osobě.

11) Objednatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o veškerých poruchách a závadách provozu služby prostřednictvím e-mailu na adresu: podpora@qrcity.cz.

12) Objednatel je plně odpovědný za obsah své nabídky i za celý obsahový materiál, který zveřejňuje prostřednictvím webových a mobilních online služeb. Poskytovatel je v tomto ohledu v plné míře zbaven právní odpovědnosti. Objednatel podniká na svou vlastní odpovědnost.

13) Objednatel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn požadovat po poskytovateli jakoukoliv náhradu v souvislosti s přerušením činnosti serveru, a to až do 5 pracovních dnů.

14) Objednatel souhlasí s umístěním podpisové samolepky „QR CITY PROFIL“ na viditelné místo u vstupu do podniku / provozovny objednatele. Objednatel se zavazuje informovat Poskytovatele o nutnosti dodání nové samolepky v případě poškození.

15) Objednatel souhlasí s bezplatným umístěním svého obchodního jména a loga na Serveru a sociálních sítích Poskytovatele za účelem propagace Poskytovatele.


IV. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

1) Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim žádným způsobem předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, cílený útok na server nebo aplikaci s úmyslem vyřadit službu z provozu, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).

2) Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring svých technologických prostředků nezbytných ke správnému fungování služby.

3) Poskytovatel je oprávněn provést odstavení služby při náhlých havarijních situacích nebo v situacích nezbytných, které jsou však plánované. O odstavení služeb informuje poskytovatel objednatele na: http://www.qrcity.cz/profil. V případě, že poskytovatel není schopen zajistit nepřetržitý provoz služby a minimálně jedna doba výpadku v kalendářním měsíci je delší než 24 hodin, je poskytovatel povinen nahradit objednateli součet těchto výpadků částkou rovnající se poměrné částce těchto výpadků v poměru k částce, na kterou má objednatel službu zaplacenou. Tuto náhradu poskytovatel zohlední v dalším vyúčtování služby, na příští objednací období objednatele a to slevou na toto příští období. V případě, že objednatel ve službě na příští období nepokračuje, je poskytovatel povinen objednateli tuto částku uhradit na základě faktury – daňového dokladu objednatele. Do těchto výpadků se nezapočítávají výpadky, které jsou poskytovatelem předem hlášeny jako servisní nebo jiné nutné zásahy a objednatel je na ně upozorněn na úvodní stránce administrace po přihlášení

4) Poskytovatel se zavazuje zabezpečit službu a data před neoprávněným zásahem 3. strany. V případě souběžného ohrožení bezpečnosti provozu služby a nepřetržitého provozu služby, je upřednostňována bezpečnost provozu služby.

5) Poskytovatel je povinen upozornit objednatele v dostatečném časovém předstihu na skutečnost, že se blíží konec období, kdy má objednatel předplacenu službu. Poskytovatel tak učiní pomocí e-mailu, který odešle objednateli minimálně 10 dnů před koncem sjednaného období.

6) Poskytovatel má právo deaktivovat službu objednateli, který je v prodlení s platbou déle než 14 dní od splatnosti faktury a to za službu QR City nebo za jiný úkon, který je objednateli proveden poskytovatelem na jeho vlastní žádost a souvisí s provozem prezentace objednavatele (například za žádost o placené grafické úpravy prezentace apod.). Poskytovatel má právo objednateli službu zcela ukončit v případě, že je v prodlení s platbou za službu déle než 21 dní od splatnosti faktury. Objednateli ukončením služby nezaniká povinnost uhradit dlužnou částku za poskytnuté služby. O zneaktivnění nebo ukončení služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu.

7) Poskytovatel má právo jednostranně ukončit objednateli provoz služby, pokud provozem aplikace objednatele dochází k poškození ostatních zákazníků poskytovatele nebo v případě porušení povinností uvedených v článku III. ze strany objednatele. O ukončení provozu služby bude objednatel rovněž informován prostřednictvím e-mailu.

8) Poskytovatel neodpovídá za případné finanční ztráty, materiální ztráty nebo ztráty jiného charakteru, které by mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat objednatele. V případě nedostupnosti služby prokazatelně zaviněné poskytovatelem, odpovídá poskytovatel za škodu do výše poměru částky zaplacené objednatelem za službu k celkové době nedostupnosti služby.

9) Poskytovatel neodpovídá za obsah webové prezentace objednatele a pravdivost informací zveřejněných objednatelem. Z tohoto důvodu není povinen kontrolovat nabízené produkty nebo služby, stejně jako informace, které o tomto produktu nebo službě objednatel uvádí. Třetí strana tudíž nemá právo žádat po poskytovateli odškodnění nebo uplatňovat jinou právní odpovědnost za objednatelem uváděné informace.


V. PLATNOST, CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Cena služby je stanovena v aktuálním ceníku na www.qrcity.cz, popřípadě je sjednána dohodou smluvních stran. Objednatel se zavazuje takto stanovenou cenu uhradit se splatností 14 dnů od odeslání objednávky na serveru nebo od podpisu smlouvy a to bezhotovostním převodem na účet 213850113/0600, vedený u GE Money Bank, a.s.

2) Poskytovatel je oprávněn podle svého obchodního uvážení poskytnout službu na určitou dobu za zvýhodněnou sazbu.

3) Není-li Poskytovatelem stanoveno jinak, sjednává se provoz služby dobu 12 nebo 24 měsíců a nedochází k automatickému prodlužování.

4) Objednatel souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě, a sice na kontaktní email, uvedený v profilu na Serveru nebo na přední straně tištěné smlouvy.

5) Jakmile objednatel vyplní formulář, je mu automaticky zaslána výzva k platbě.

6) Poskytovatel provede spárování přijaté platby za službu s proformou objednatele následující pracovní den po přijetí platby. Po spárování platby vystaví poskytovatel daňový doklad.

7) Čtrnáct dní před uplynutím doby trvání služby je objednateli vystavena faktura na následující období, která je objednateli zaslána e-mailem.

8) Pokud není faktura objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je automaticky odeslána Upomínka č. 1. Pokud není faktura uhrazena ani v náhradní lhůtě, je objednateli odeslána Upomínka č. 2, ale zároveň dochází k deaktivaci zobrazení Prezentace. Pokud není faktura uhrazena ve lhůtě uvedené v Upomínce č. 2, dochází k vymazání prezentace objednatele ze systému. V případě, že doba trvání služby byla sjednána na dobu delší než jeden měsíc, je ze strany poskytovatele vystaven dobropis, který snižuje dlužnou částku na období právě jednoho měsíce.

9) Obdobné platební podmínky platí i pro speciální služby (např. grafické zpracování prezentace, předností řazení atd.). Speciální služby jsou považovány za víceslužbu.

10) Plátci daně z přidané hodnoty z Evropské unie, kteří nemají sídlo v České republice, ručí za správné údaje o svém plátcovství této daně.

11) Všechny daňové doklady, proformy, faktury, výzvy k platbě a upomínky jsou zasílány Poskytovatelem v elektronické podobě na kontaktní email, uvedený v profilu Objednatele na serveru QR City nebo na přední straně tištěné smlouvy.


VI. ODSTOUPENÍ, VÝPOVĚĎ SMLOUVY A PŘEVOD SLUŽBY

1) V případě úmyslného poškození dobrého jména poskytovatele ze strany objednatele je poskytovatel oprávněn od provozu služby odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po prokazatelném doručení zprávy o odstoupení od smlouvy, kterou objednatel obdržel. Výslovně se sjednává, že za doručení odstoupení od smlouvy se považuje uplynutí pátého pracovního dne poté, co poskytovatel předá písemné odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu držiteli poštovní licence.

2) Provoz služby může být rovněž ukončen na základě výpovědi. Tu lze podat i bez udání důvodu. Výpověď může být zaslána elektronickou formou na kontaktní e-maily. Výpovědní lhůta je doba, která odpovídá době zbývající do konce aktuálního předplatného a začíná plynout ode dne následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

3) Objednatel má nárok na vrácení poměrné části platby za službu za nevyužité období pouze v případě, pokud je provoz služby ukončen výpovědí bez udání důvodu a to ze strany poskytovatele.

4) Objednatel může převést službu na 3. osobu pouze se souhlasem poskytovatele, který vyjádří souhlas elektronickou formou na email objednatele. Nový nabyvatel služby musí před zahájením provozu souhlasit s těmito VOP a musí také od původního objednatele převzít veškeré závazky vůči poskytovateli.


VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Objednatel souhlasem s těmito VOP uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a jejich možnému využití pro interní účely, propagaci a marketingových akcí Poskytovatele. Udělení souhlasu je dobrovolné a Objednavatel bere na vědomí, že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat, a to způsobem uvedeným v čl. VI.

2) Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP, přičemž je povinen o této skutečnosti informovat objednatele na kontaktním emailu, popř. informací, která je zobrazena v klientském profilu na serveru qrcity.cz.